O centru


              

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů (MCMI) bylo založeno 1. ledna 2016. MCMI je samostatným oddělením Národního muzea a je realizováno s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.

Vznik MCMI je důsledkem neuspokojivého stavu zpracování a ošetření hudebních nástrojů jako specifické kategorie movitého kulturního dědictví v České republice. Hudební nástroje jsou předmětem výzkumu specializované muzikologické disciplíny − organologie. Jejich zkoumání a zhodnocení vyžadují odborné metodologické postupy. Totéž platí o zásadách jejich ošetření, konzervování a restaurování a také o pravidlech zacházení s nimi.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je odborná správa hudebních nástrojů ve sbírkách České republiky a to třemi základními přístupy:

 • vytvořením odborných metodik dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
 • poradenstvím v dané oblasti
 • zpracováním konkrétních sbírek

Zpracováním sbírek se rozumí odborná dokumentace, zhodnocení stavu a navržení a realizace vhodných konzervátorských či restaurátorských zásahů. Výsledkem vytvoření metodických návodů bude jednotná a odborně správná koncepce zpracování sbírek hudebních nástrojů v České republice.

 

Koncepce

Koncepce MCMI navazuje dílčím způsobem na zkušenosti dalších metodických center v České republice, metodologicky ale vychází především ze standardů CIMCIM (tj. specializovaného mezinárodního komitétu ICOM sdružujícího muzea se sbírkami hudebních nástrojů), a z mezinárodního projektu MIMO (Musical Instrument Museums online).

Předmětem zájmu jsou všechny typy hudebních nástrojů, a to primárně nástroje tradičního instrumentáře evropské hudební kultury, sekundárně též nástroje evropské lidové kultury. Nástroje mimoevropské hudební kultury, které se v českých sbírkách vyskytují v nepoměrně nižším počtu, budou pojednány samostatně, neboť vyžadují specifický přístup jak k dokumentaci, tak i ke konzervování a restaurování.

Z důvodu široké rozmanitosti historické a umělecké hodnoty historických hudebních nástrojů je nutno předměty zájmu rozdělit do tří níže uvedených kategorií a jejich zpracování koncipovat dle příslušných kategorií:

 • kategorie A: nástroje světového kulturního a historického významu
 • kategorie B: nástroje národního kulturního a historického významu
 • kategorie C: nástroje obecně historického významu

 

Klíčové aktivity

Cíl projektu zahrnuje řadu odborných aktivit, které se prolínají ve všech třech základních přístupech:

 • odborné zpracování hudebních nástrojů v českých sbírkách
 • konzultace a poradenství v oblasti dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů
 • konzervátorsko-restaurátorské zásahy na hudebních nástrojích
 • poskytování nezávislých odborných posouzení v oblasti dokumentace / konzervování / restaurování (včetně stanovení správného režimu zacházení se sbírkami hudebních nástrojů a hodnocení klimatických a světelných podmínek či chemických vlivů)
 • tvorba konkrétních metodických návodů pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů
 • tvorba pomocných nástrojů pro dokumentaci hudebních nástrojů (databáze nástrojů / databáze výrobců dostupné z webu MCMI)
 • spolupráce s ostatními metodickými centry a specializovanými institucemi v České republice i zahraničí
 • budování odborné knihovny přístupné veřejnosti a elektronické knihovny dostupné z webu MCMI
 • vzdělávací servis a propagace (konzultace, semináře, konference, web)

 

Harmonogram projektu a jeho realizace

V roce 2020 byla na základě zhodnocení první etapy řešení projektu aktulizována jeho koncepce: Aktualizace koncepce MC 2021−2025.

2023

 • realizace konference MC (Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, 18. a 19. října 2023)
 • vzdělávací činnost (semináře, workshopy, přednášky)
 • rešeršní a vědecko-výzkumné práce na databázích MC
 • konzultace a rešerše pro instituce i individuální zájemce
 • restaurátorské a konzervátorské práce dle aktuálních požadavků
 • konzultační a poradenská činnost dle aktuálních požadavků
 • budování odborné knihovny
 • digitalizace hudebních nástrojů 
 • práce na pomocných nástrojích (databáze výrobců databáze nástrojů, databáze historických katalogů a ceníků)
 • plnění funkce informačního portálu (web)

2022

 • realizace konference MC (Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, 12. a 13. října 2022)
 • propagace MC na externích konferencích
 • tvorba nových obecně koncipovaných metodik
 • rešeršní a vědecko-výzkumné práce na databázích MC
 • restaurátorské a konzervátorské práce dle aktuálních požadavků
 • konzultační a poradenská činnost dle aktuálních požadavků
 • budování odborné knihovny
 • plnění funkce informačního portálu (web)

2021

 • tvorba nových obecně koncipovaných metodik
 • závěrečná fáze dokumentace hudebních nástrojů na objektech NPÚ
 • realizace konference MC (Dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, Praha, 16. a 17. června 2021) včetně vydání sborníku
 • propagace MC na externích konferencích
 • vzdělávací aktivity pro studenty VŠ
 • rešeršní a vědecko-výzkumné práce na databázích MC
 • plnění funkce informačního portálu (web)
 • restaurátorské a konzervátorské práce dle aktuálních požadavků
 • konzultační a poradenská činnost dle aktuálních požadavků

2020

 • konzultace a poradenství
 • průběžné zpracování vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • průběžná tvorba metodik
 • zpracování první fáze databáze výrobců hudebních nástrojů (viz Metodika databáze výrobců)
 • konference (21. října 2020)
 • vzdělávací servis a propagace (web)

2019

 • konzultace a poradenství
 • průběžné zpracování vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • průběžná práce na zpracování databáze výrobců
 • propagace (web)

2018

 • konzultace a poradenství
 • průběžné zpracování vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • propagace (Seminář „Péče o hudební nástroje“, 20. listopadu 2018, program; Bitljan, Adam: Představení činnosti metodického centra + poster)
 • účast na seminářích a konferencích:
  • konference Preventivní péče o historické hudební nástroje v mobiliárních fondech hradů a zámků, Národní památkový ústav, Litomyšl, 18. dubna 2018 (Kůs, František – Bitljan, Adam: Základní zásady péče o hudební nástroje a příklady restaurování historických nástrojů);
  • konference Metodická centra v oblasti technických a přírodovědných muzeí rezortu MK a možnosti jejich vzájemné spolupráce, Národní technické muzeum v Praze, 19. října 2018 (Bitljan, Adam: Základní principy dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů);
  • konference The Early Pedal Harp as a Museum Artefact, Deutsches Museum, Mnichov, 29. – 30. listopadu 2018 (Kotašová, Daniela: Harp Collection in the Czech Museum of Music Prague ; Kotašová, Daniela: zpráva z konference, Galpin Society Newsletter 53, February 2019, s. 12–14)
 • průběžná práce na zpracování databáze výrobců

2017

 • konzultace a poradenství
 • průběžné zpracování vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • průběžná práce na digitalizaci databáze výrobců
 • repase tzv. Mozartova klavíru pro nahrávku a zápůjčku do londýnského Victoria & Albert museum (příprava nástroje a drobné restaurátorské zásahy – Adam Bitljan, seřízení – Petr Šefl, interpret nahrávky – Vojtěch Spurný, video)
 • propagace (Kůs, František: cyklus přednášek – HAMU, Praha)

2016

 • základní rešerše historických hudebních nástrojů v českých sbírkách
 • průběžné zpracování vybraných sbírek hudebních nástrojů
 • propagace (web)
 • účast na konferencích a workshopech:
  • seminář „Joining MIMO“, Varšava, 5.–8. dubna 2016 (Žůrková, Tereza: zpráva);
  • seminář An Introduction to the History and Technology of Wooden Musical Instruments, Amsterdam, 12.–15. dubna 2016 (Žůrková, Tereza: zpráva);
  • seminář Wood Anatomy applied to musical instruments, Ringve Museum, Trondheim, 18.–20. dubna 2016 
  • konference Making wooden musical instruments: an integration of different forms of knowledge, Barcelona, 7.–9. září 2016 (Bitljan, Adam: představení projektu MCMI, poster
 • konzultace a poradenství

Fotoalbum