Aktualizace koncepce MCMI

Aktualizace koncepce MCMI

V roce 2020 uplynuly čtyři roky od vzniku Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů, které bylo založeno při oddělení hudebních nástrojů Národního muzea – Českého muzea hudby (dále jen NM-ČMH) v roce 2016. 

V první etapě své činnosti (2016–2020) zaměřilo MC pozornost zejména ke čtyřem klíčovým aktivitám, které jsou nezbytným prostředkem k naplnění koncepce MC a k dosažení dalších cílů stanovených v této aktualizované koncepci. Jednalo se o tyto klíčové aktivity:

  • základní rešerše historických hudebních nástrojů v českých sbírkách
  • propagace projektu směrem k odborné i laické veřejnosti
  • konzultační a poradenská činnost
  • tvorba metodik, metodických návodů a elektronických nástrojů pro usnadnění správy hudebních nástrojů

První etapa projektu byla v roce 2020 vyhodnocena a na základě tohoto hodnocení byly dále konkretizovány prostředky k dosažení cíle projektu a definován plán činnosti MCMI na další etapu: Aktualizace koncepce MC (2021–2025).