Nový přírůstek do knihovny:

Nový přírůstek do knihovny:

The preservation and use of historic musical instruments

Do příruční knihovny MCMI přibyla nová publikace:

Robert Barclay: The preservation and use of historic musical instruments (London; Sterling, VA: Earthscan, 2005).

Robert Barclay je vrchní konzervátor Canadian Conservation Institute. Od roku 1975 se specializuje na péči a konzervaci etnograficých materiálů, dřevěných předmětů a hudebních nástrojů. Působil jako tajemník/pokladník CIMCIM a vedl kurzy o konzervaci organických materiálů, dřeva a kovu pro africké konzervátory prostřednictvím Mezinárodního centra pro studium památkové péče a Program PREMA. Organologické veřejnosti je dobře znám jako autor knihy The Art of the Trumpet-Maker: The Materials, Tools, and Techniques of the Seventeenth and Eighteenth Centuries in Nuremberg (Oxford: Clarendon Press, 1992), za kterou obdržel Bessaraboffovu cenu od American Musical Instrument Society. je rovněž autorem knihy The Care of Historic Musical Instruments (1997) a několika studií týkajících se konzervace hudebních nástrojů. 

Tato kniha, revize Barclayovy disertační práce, se soustředí na sociální a historicko-kulturní aspekty zásahů na hudebních nástrojích – etiku restaurování a uvádění historických nástrojů do hratelného stavu. Prvních devět kapitol pojednává téma obecně (otázky definice historického nástroje, obnovy, reverzibility zásahů atd.), následujících osm případových studií uvádí konkrétní příklady z praxe. Tyto studie zkoumají kulturní důvody pro restaurování hudebních nástrojů. Barclay diskutuje o napětí mezi těmi, kdo upřednostňují obnovu nástroje do hracího stavu a těmi, kteří argumentují pro zachování maximální historické hodnoty za cenu nefunkčního stavu.

Všechny tituly z příruční knihovny MCMI lze studovat ve studovně Českého muzea hudby. Více info viz Čítárna.