Žalud

? - ?

Životopis

Varhanář z Loděnice, opravil roku 1883 varhany v Železné u Unhoště.

Prameny a literatura

Srb Debrnov, Josef: Varhany (rkp. poznámky).